Ställningskurs 2-9 meter

Precis som med mobila arbetsplattformar krävs det att du har tillräckliga kunskaper för att hantera eller arbeta på byggnads ställningar. Varje år sker en mängd olyckor till följd av bristande säkerhet. Under denna endagskurs får du kunskaperna du behöver och hur du bäst förebygger och minimerar olycksrisker. Kursen avlutas med ett kunskapsprov.

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Kursen följer Sveriges bygg industriers kursplan och deras kursbok används.

Nytt erbjudande angående dessa tider. Denna kurs kan nu genomföras via skype och boken skickas någon dag innan kursstart så ni kan följa med i den vid kurstillfället.

Vid intresse av detta kontakta oss.

Kurslängd: 1 dag

  • Kursdatum
  • För närvarande finns inga kursdatum för denna kurs

Bokningsvillkor

TILLÄMPLIGHET
Följande villkor gäller vid bokningar av utbildning hos Sten-Erik Thieme AB om inte annat skriftligen har avtalats.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
På alla kurser är det obligatoriskt med skyddsskor. Enligt lag så får man inte hantera liftar, truckar eller dylika maskiner utan skyddsskor.

AVBOKNING
Anmälan är bindande och avbokar du din plats senare än 7 dagar före utbildningsstart gäller följande generella avbokningsregler om inget annat avtalats: Senast 7 kalenderdagar innan utbildningsstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Senast 2 kalenderdagar innan utbildningsstart debiteras 100 % av deltagaravgiften. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom eller vård av sjukt barn, styrkt med läkarintyg. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Sten-Erik Thieme AB.

FÖRBEHÅLL
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om instruktören akut insjuknar och vi inte kan hitta en lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos kunden eller deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas Köplagen.

BETALNINGSVILLKOR
Avgiften för utbildningen faktureras normalt i samma månad som utbildningen genomförs. Fakturan har 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. Vi tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelse- eller förseningsavgift. Var noga med att ange eventuell fakturareferens för fakturan vid anmälan.

DOKUMENTATION
Dokumentation ingår i avgiften om inget annat avtalats. ID06 registrering mot avgift.

INTYG
Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tagit till sig kunskaperna som förmedlats.

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS
Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller någon samarbetspartner. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Säljaren att vidta rättelseåtgärder.

FORCE MAJEURE
Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.